In de media wordt al maandenlang geschreven over WarmteSysteem Westland, maar wat is dat systeem nu eigenlijk? En komt het er überhaupt wel? En wanneer? Kortom: waar staan we?

door: Hans van Geest (Glastuinbouw Nederland)

WarmteSysteem Westland (ook wel WSW) is de pakkende naam voor het geplande regionale distributienetwerk voor warmte in het Westland. Momenteel kent het Westland al diverse samenwerkingsverbanden van glastuinbouwbedrijven rondom een warmtebron, meestal een geothermie bron. Rond zo’n aardwarmtebron wordt veelal al een lokaal warmtenetwerk aangelegd, waarop de deelnemende bedrijven aan het warmtecluster worden aangesloten. Het WSW wordt het systeem waarmee die verschillende bronnen en netwerken aan elkaar worden gekoppeld en er dus één regionaal netwerk ontstaat waarop diverse bronnen zijn aangesloten en warmte onderling kan worden uitgewisseld: een regionaal distributienetwerk voor warmte. Het systeem van leidingen wordt op die uitwisseling gedimensioneerd.

Een van de voordelen is dat een warmtecluster niet meer afhankelijk is van hun eigen warmtebron, maar dat zij ook warmte kunnen afnemen van het WSW. En uiteraard eraan kunnen leveren. Op dit moment beschikken een vijftal warmtecoöperaties in de regio over een geothermiebron en warmteinfrastructuur rondom die bron. In de komende vier jaar zullen nog drie tot vijf geothermiebronnen worden gerealiseerd in Westland. De ontwikkeling van geothermie als alternatief voor gas heeft prioriteit en wordt voor de glastuinbouw beschouwd als een belangrijke manier om af te komen van fossiele bronnen, waaronder het Groningse gas.

De totale piekvraag voor warmte in het Westland is voor 2023 berekend op 1.000 MW. Die behoefte zal in de jaren daarna geleidelijk afnemen door herstructurering, sectorverschuiving en energiebesparing. Een uitgebreide analyse heeft aangetoond dat geothermie onvoldoende warmte oplevert om in de behoefte van de Westlandse glastuinbouw te voorzien. Er is ook warmte van buiten de regio nodig. Vrijwel alle Westlandse warmtecoöperaties hebben een intentieverklaring ondertekend waarin zij aangegeven behoefte te hebben aan restwarmte uit de Rotterdamse haven. De totale afname van Rotterdamse restwarmte door Westlandse energiecoöperaties bedraagt minimaal 100 MW.

In de Rotterdamse haven in restwarmte beschikbaar die via een warmteleiding o.a. naar Den Haag worden gebracht: de zogenaamde ‘Leiding door het midden’. De insteek is om op termijn het WSW aan te sluiten om die leiding, zodat Westland gebruik kan maken van deze restwarmte. Het gaat dan niet alleen om de glastuinbouw, maar ook om andere bebouwde omgeving zoals woningen. Daarvoor zal de leiding een iets grotere diameter moeten krijgen, een zogenaamde ‘overdimensionering’.

Op 22mrt jl. hebben de bestuurders van de bedrijven betrokken bij het ‘100MW project’ het belang van de restwarmteleiding naar het Westland onderschreven. Mede dankzij de flinke stapel ondertekende steun-, intentie- of samenwerkingsverklaringen hebben de projectrekkers van Energie Transitie Partners, het Havenbedrijf Rotterdam en de Gasunie dit project kunnen agenderen bij de top van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het voorstel om de Westlandse glastuinbouw aan te sluiten op de Leiding door het midden is positief ontvangen. De vraag is inmiddels hoe WarmteSysteemWestland (WSW) kan worden aangesloten op de warmteleiding en niet meer of er een aansluiting komt. Een voorwaarde is wel dat de prijs van de restwarmte acceptabel is voor de glastuinbouw. Om dat te garanderen zal instrumentarium moeten worden ontwikkeld. Het verzoek is gedaan om over het instrumentarium in april 2020 duidelijkheid te hebben. Het is echter nog niet zeker of het ministerie aan die deadline tegemoet kan komen. Wel wordt verwacht dat het Ministerie van EZK tijdig de financiële steun zal toezeggen om de overdimensionering van het warmtenet voor het 100MW project mogelijk te maken. Inmiddels ligt dit dossier op het bureau van minister Wiebes. Ook hij heeft het belang onderkend van de aansluiting van WSW op de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Alle neuzen lijken dus in dezelfde richting te staan, maar de race is zeker nog niet gelopen. Overdimensionering van de Leiding door het midden in het kader van WSW zou een verdere verduurzaming van de Westlandse glastuinbouw, maar ook van Westland als geheel een stap dichterbij brengen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bron: bovenstaand artikel is afkomstig van Glastuinbouw Nederland, regio Zuid-Holland, Westland, auteur: Hans van Geest. 

Betrokken partijen WSW bieden getekende intentieverklaringen aan voor minster Wiebes. Foto: PR