Gezamenlijk kijken naar het gedeelde belang. Capturam, HVC, Glastuinbouw Nederland en verschillende glastuinbouwondernemers uit het Westland hebben afgelopen vrijdag gesproken hoe we ons gaan organiseren in: het gezamenlijk oprichten van een warmtenetbeheerder en het 100MW traject. De bijeenkomst markeerde een gezamenlijk startpunt van waaruit twee trajecten parallel aan elkaar worden opgestart.

Op basis van voorgaande onderzoeken en gesprekken wordt nu een verdieping van de rol van de glastuinbouw als sector in beide onderwerpen ingezet. Voor elk van de trajecten is een klankbordgroep samengesteld waarin een gezamenlijke visie het eerste onderwerp van gesprek is. Ook wordt vanzelfsprekend gekeken naar hoe en wanneer een breder warmtenet in het Westland gerealiseerd kan worden waar naast geothermie ook restwarmte getransporteerd kan worden. De snelheid waarmee de daadwerkelijke realisatie zal plaatsvinden is voor een belangrijk deel afhankelijk van (landelijke) kaders en beleidskeuzes, zoals de ODE.