Gestart als droom, haalbaarheidsonderzoek vanuit de Westlandse glastuinbouw en nu concreet een ‘eerste schop’ in de Westlandse ondergrond. Met de aanleg van de eerste ‘koppelleiding’ aan de Oostelijke Randweg wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Warmtesysteem Westland. De warmteleiding maakt straks als verbinding tussen Trias Westland en het glastuinbouwgebied Kralingerpolder onderdeel uit van het integrale warmtesysteem.

Werk met werk
De warmteleidingen worden vanaf de Kasteelweg via de Oostelijke Randweg voorbij de watergang ‘de Lee’ aangelegd. Het tracé, circa 1200 meter lang, wordt in combinatie met werkzaamheden vanuit de gemeente Westland uitgevoerd. Aanleiding om de werkzaamheden juist nu uit te voeren is de combinatie van de werkzaamheden met als einddoel minimale impact en overlast op de omgeving.

100 MW
De aanleg van de koppelleiding wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De subsidie is toegekend in het kader van het klimaatbeleid voor de glastuinbouw. Het regionale warmtenetwerk en daarmee het koppelen van de lokale warmteprojecten maakt een robuust en toekomstbestendige warmtevoorziening in het Westland mogelijk. Het is een belangrijke ontwikkeling naar het aansluiten van 100 MW restwarmte uit de Rotterdamse haven zodat op termijn naast de glastuinbouw ook woningen in het Westland kunnen aansluiten op dit regionale net.

Stap voor stap investeren
Warmtesysteem Westland kan het beste stapsgewijs ontwikkeld worden. Dat kan door het realiseren van lokale warmtebronnen en clusternetten samen met de glastuinbouw. Ieder clusternet bevat een aantal hoofdleidingen die verzwaard worden uitgevoerd om de netten met elkaar te verbinden. De komende maanden wordt de financiële haalbaarheid van de aardwarmteprojecten Polanen, Maasdijk en Wippolderlaan nader onderzocht als belangrijke warmteclusters in het geheel. Tot slot maakt de Technische systeemstudie ook onderdeel uit van de collectieve omschakeling van aardgas naar meer duurzame warmtebronnen.

Schets tracé Oostelijke Randweg.