In het 100MW project beoogt ETP om restwarmte uit de Rotterdamse haven naar het Westland te halen via een aansluiting nabij Schipluiden op Leiding door het Midden.

Met de komst van restwarmte kan er meer warmtevraag verduurzaamd worden bovenop de duurzame aardwarmte. Bovendien maakt een extra warmtebron het Warmtesysteem Westland robuuster. WarmteSysteem Westland is een regionaal warmtenet waarop de glastuinbouw en de gebouwde omgeving in Westland en Midden-Delfland aangesloten kunnen worden. WarmteSysteem Westland wordt een onafhankelijk beheerd open warmtenet: tal van bronnen en afnemers kunnen erop aangesloten worden.

Onafhankelijk netbeheerder voor regionaal transport
Voor verdere vervolgstappen van het 100MW project is de realisering van de Leiding door het Midden essentieel. Recent overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over risicoafdekking, regelgeving en financiële ondersteuning voor de Leiding door het Midden heeft ertoe geleid dat het ministerie te kennen heeft gegeven een rol te willen spelen in de ontwikkeling van het hoofdtransportnet en van plan is een onafhankelijk netbeheerder aan te wijzen voor de Leiding door het Midden.

Samenwerking leidt tot bijdrage aan klimaatopgave
In het Klimaatakkoord zoals het kabinet dat op 28 juni presenteerde is het WarmteSysteem Westland benoemd als: “een project dat toont hoe innovatie, praktijk en samenwerking in de glastuinbouw leiden tot concrete bijdragen aan de klimaatopgave”. Het Klimaatakkoord onderschrijft de voortgang van het Warmtesysteem Westland. Zo staat op pagina 151: “Extra budget voor de grotere capaciteit van het warmtenet van het Trias2-aardwarmteproject in Westland, als noodzakelijke voorwaarde en eerste stap voor de ontwikkeling van het WarmteSysteem Westland in combinatie met 100 MW restwarmte uit de Rotterdamse haven.” Ook meldt het kabinet restwarmteprojecten te willen stimuleren via de verbrede SDE++. Hierover lopen op dit moment gesprekken.