Veelgestelde vragen Maasdijk

Hoe gaat Energie Transitie Partners om met mij als omwonende?
Wij zullen u tijdig informeren over de ontwikkelingen in uw buurt. Onder andere via persoonlijke gesprekken, nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Wat betekent dit aardwarmteproject voor de verduurzaming van de glastuinbouw in het Westland?
Het aardwarmteproject in Maasdijk kan een een forse verduurzaming betekenen voor de Westlandse glastuinbouw. Bij de realisatie van drie doubletten is de warmtelevering (60 MWth) vergelijkbaar met het aardgasverbruik van circa 60.000 huishoudens. Bij het scenario van 12 MWth is de warmtelevering vergelijkbaar met het aardgasverbruik van circa 12.000 huishoudens.

Hoe lang gaan de werkzaamheden op de aardwarmtelocatie duren?
Alles bij elkaar ongeveer anderhalf jaar. Dit is inclusief de voorbereiding van het terrein. De boringen duren ongeveer 1 maand per put, waarbij het werk regelmatig ook ‘s nachts en in de weekends doorgaat. Aan het boren naar aardwarmtebronnen en de winning van aardwarmte zijn veiligheidseisen en –procedures verbonden. Het team van aardwarmteproject Maasdijk brengt risico’s van het project in kaart en neemt, mede in overleg met u, passende maatregelen.

Welke overlast kan ik tijdens de boorwerkzaamheden verwachten?
De voorbereidingen en de uitvoering van een boring naar een aardwarmtebron leveren hinder op. In de boorfase zijn er geluidsbronnen. Het ligt aan de locatie van uw woning wat u van de werkzaamheden merkt. Gedurende de werkzaamheden wordt het geluidsniveau rondom de boorlocatie continu gemeten. Ook worden geluidsbeperkende maatregelen getroffen.

Waar komt het pompgebouw te staan en wat betekent de aardwarmtewinning voor mij als omwonende?
Het pompgebouw wordt geplaatst op het perceel aan de Lange Kruisweg 26. De exacte indeling van deze locatie en het terrein wordt moment onderzocht. Ervaring leert dat omwonenden na de inbedrijfname geen tot enige hinder ondervinden van geluid, licht en verkeer. Daarbij maken we gebruik van een nieuwe generatie pomphuizen die goed zijn geïsoleerd.

Wat betekent de aanleg van het warmtenet voor het verkeer?
Bij doorgang van het project vinden naast het realiseren van het aardwarmteproject ook werkzaamheden plaats voor de aanleg van het warmtenet. Deze werkzaamheden worden in afstemming met de gemeente Westland ingepland. Daarbij wordt onder andere gekeken naar een optimale verkeersdoorstroming en waar mogelijk wordt werk met werk gecombineerd.

Wie is Energie Transitie Partners?
Energie Transitie Partners (ETP) is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam (een dochterbedrijf van Juva, waarvan ook Westland Infra deel van uitmaakt). ETP is opgericht om oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw. Het aardwarmteproject Trias Westland is een aardwarmteproject in Naaldwijk dat uit deze samenwerking is voortgekomen.